De algemene voorwaarden
Reglement

 

Etiquette Krav Maga Saenstreek

 1. Van studenten van KMS wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 2. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de huisarts of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen. Wondjes verbinden we en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
 3. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 4. Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijv. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van de studenten van KMS wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 5. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 6. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld, oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid et cetera. Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid (men kan bijvoorbeeld na een klap, op het toilet ineen zakken). Vroegtijdig de training verlaten is alleen toegestaan na overleg met de lesgevende instructeur.
 7. Op de leslocatie(s) of tijdens trainingsactiviteiten van KMS is het gebruik en of onder invloed zijn van alle alcohol, (soft-) drugs en verdovende middelen verboden. Bij herhaling van het gebruik hiervan kan eenzijdig het lidmaatschap door KMS worden beëindigd.
 8. Volgende groepen wachten in de gang / kleedkamer of zitten zonder de training te verstoren/te praten op de banken tot zij aan de beurt zijn.
 9. Draag het voorgeschreven tenue (zie 2.kleding en materialen) op de juiste wijze: T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.
 10.  Het is verboden te eten in de zaal, tenzij door de instructeur anders bepaald (bv. voor diabetici).
 11.  Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 12.  Indien nodig worden de lesbenodigdheden gezamenlijk gepakt en aan het einde van de training gezamenlijk opgeruimd.
 13.  Er bevinden zich geen andere personen in de zaal dan de instructeurs, de  studenten en zij die volgens afspraak een (proef)les volgen.
 14.  Bij het bezoeken van een ouder-kindles is deelname verplicht.
 15.  Bezoekers bij een subleveltest of test nemen plaats op de bank en zijn stil. Hierbij is het toegestaan foto’s van eigen kind(eren) te maken.
 16.  Plaatsen van foto’s/filmpjes op social media is alleen toegestaan na toestemming van de instructeur en met vermelding van Krav Maga Saenstreek.
 17.  Ouders dienen tijdens de Kids- en Junior trainingen ten alle tijden bereikbaar te zijn.

 

            Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 1. Voor deelname aan de Krav Maga training geldt een minimum leeftijd van 6 jaar voor de Kids training, 11 jaar voor de Junior training en 16 jaar voor deelname aan de trainingen voor volwassenen.
 2. Studenten van Krav Maga Saenstreek (KMS) mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet zij kunnen hun pas tonen.
 3. KMS behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de leslocatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door KMS worden beëindigd.
 4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
 5. Het deelnemen van lessen bij KMS geschiedt geheel op eigen risico. KMS is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 6. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in het trainingcentrum achtergelaten kleding en voorwerpen of schade. KMS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft KMS van elke aansprakelijkheid.
 7. Iedere student van KMS moet verplicht een WA verzekering hebben. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten.
 8. Wanneer men bij aanvang wil trainen voor Krav Maga levels en examens, is men verplicht lid te worden van de IKMF. Zonder dit lidmaatschap kan men geen verdere examens doen. Inschrijfformulieren van de IKMF zijn vanaf de KMS website te downloaden. Vanaf het P1 level moet elk lid een IKMF paspoort aanschaffen waarin de leveltests en seminars worden afgetekend.
 9. Het is de student uitdrukkelijk verboden (specifieke Krav Maga) technieken te doceren, de producten, waaronder mede begrepen modellen, technieken, drills, games, instrumenten, cursusmaterialen en software en andere geestesproducten in de ruimste zin des woord geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren c.q. aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van KMS (auteur of licentiehouder).
 10.  KMS maakt foto’s tijdens de trainingen. Als student van KMS geeft u toestemming dat KMS dit beeldmateriaal kan gebruiken voor promotiedoeleinden.
 1. Kleding & Materialen
 1. Alle benodigde materialen kunnen bij KMS worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen initiatief zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 2. KMS levert alle benodigde middelen via de onlineshop. Artikelen worden na overboeking op rekening van KMS op de leslocatie afgeleverd.
 3. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: de 1e maand: een trainingsbroek met T- shirt, en zaalschoenen. Na de 1e maand: KMS shirt en een zwarte Krav Maga broek met zwart-witte patch met Krav Maga logo van de IKMF (International Krav Maga Federation). Vanaf P1 level, een level patch op de linker broekspijp. De plaats van de levelpatch en IKMF logo op de broek: het zwart witte IKMF logo op de linkerbroekspijp ongeveer 30 cm boven de knie, de levelpatch daar weer zo’n twee centimeter onder.
 4. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque),gebitsbescherming en binnenschoenen. Vanaf de hogere levels (P2 en hoger, na ongeveer ½ jaar) free fight handschoenen, scheenbeschermers. Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft bij de KMS online webshop.
 5. Wapens en stoot /trapkussens worden door KMS verzorgd.
 6. Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de student(en) aan het sportcentrum, het meubilair, elkaars kleding etc. is toegebracht, wordt op kosten van de student(en) (of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers) hersteld.
 1. Betaling en opzegging
 1. Betaling lidmaatschap dient via automatische maandelijkse incasso te geschieden. De kosten voor Trojan Workout starten bij €21 per maand. De kosten voor Krav Maga trainingen voor volwassenen zijn : €32,50,- of €44,95 euro en €57,50 per maand De kosten voor Kids en Juniors:resp. €25,50,- en €27,50 euro per maand. Leden dienen uiterlijk binnen een week na inschrijving de incassomachtiging compleet ingevuld te retourneren. Er wordt  bij de eerste inschrijving per persoon geen inschrijfgeld gevraagd.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij schriftelijk meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Beëindiging is drie maanden na inschrijfdatum per kalendermaand mogelijk.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via het opzegformulier. Hier te downloaden. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de student dit 1 maand van te voren te doen en voor de eerste van de maand. Telefonisch,via facebook of via de mail opzeggen is niet mogelijk. Formulieren zijn op de website te downloaden. Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 4.  KMS heeft een opzegtermijn van 1 (één) maand. Ook tijdens de opzegtermijn moet de betaling worden voldaan
 5. Bij opnieuw inschrijven na opzegging kan KMS administratiekosten berekenen.
 6. Bij niet (tijdig) betalen of kunnen voldoen van de lesgelden volgt een factuur incl. verhoging (€10,-) met administratiekosten. Bij uitblijven van de betaling volgt een aanmaning en tot slot wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.
 7. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen wanneer langdurige afwezigheid van te voren duidelijk is kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij KMS te worden ingediend.
 8. Het lesgeld voor volwassenen bedraagt €44,95 per maand. Men krijgt hiervoor de gelegenheid om 2x per week de reguliere lessen te volgen op alle locaties. De kosten voor 1x per week les zijn €32,50- euro. En onbeperkt op level Krav  Maga en Trojan Workout €57,50- euro
 9. Tijdens schoolvakanties komen de kids- en juniortrainingen te vervallen. Dit is al in het maandbedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling. We hebben ervoor gekozen schoolvakanties te sluiten ipv het maandbedrag voor de Kids en Juniors te moeten verhogen.
 10. U heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap geld ongeacht welke reden.
 11. Bij achterstallige betaling van het lesgeld kan de toegang tot het bijwonen van de cursus worden ontzegd, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.
 1. Vakanties
 1. KMS is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Vakantierooster is te bekijken in de nieuwsbrief.
 2. De leslocatie van KMS is tijdens feestdagen gesloten. Als KMS niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie.
 3. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus, ziekte of vakantie zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden. Om inzicht te krijgen in diverse krijgskunsten kunnen deze open lessen gegeven worden door instructeurs van andere disciplines. Indien geen vervanger beschikbaar is, kan men vrij trainen of aansluitend inhalen op de andere locatie.
 4. Tijdens vakantie perioden dat KMS gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maandbedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
 5. Tijdens schoolvakanties komen de kids- en juniortrainingen te vervallen.
 1. Examens
 1. Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF of van KMS www.kravmaga-ikmf.nl en www.kravmagasaenstreek.nl. Examens P2, P4 en G-levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een onafhankelijk instructeur(GIT) uit Israël i.s.m. diverse andere instructeurs. De level examens P1, P3 en P5 worden op locatie in de Zaanstreek afgenomen door instructeur Jim Muler.
 2. Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, kunnen deelnemen aan een leveltest.
 3. Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd voordat je een leveltest kan doen.
 4. Leveltesting gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er “klaar” voor bent.
 1. Concurrentie/Relatiebeding
 1. Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KMS verboden om binnen een straal van 25 kilometer met als middelpunt de leslocatie(s) van KMS, tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap direct of indirect, voor zichzelf of voor anderen, tegen vergoeding of om niet, in enige vorm werkzaam te zijn in of voor, of betrokken te zijn (financieel) belang te hebben bij enige onderneming met activiteiten die (soort)gelijk, aanverwant of concurrent zijn met die van de KMS.
 2. Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KMS verboden tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap, direct of indirect, leden en opdrachtgevers van KMS contacten te onderhouden of contacten te leggen, en/of voormelde opdrachtgevers / leden te benaderen of over te nemen.
 3. Daarnaast is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap verboden leden van KMS en/of personen die op enig moment in een periode van één jaar direct voorafgaande aan het einde van het lidmaatschap in dienst waren van KMS te benaderen en/of over te nemen van KMS en is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap eveneens verboden vermelde leden/personen aan te zetten om in dienst te treden / lid te worden bij derden of bij de student zelf, een door de student op te richten onderneming daaronder begrepen.
 4. Door het overtreden van reglement artikel 1.11 en artikel 6.1 / 6.2 / 6.3 tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap heeft KMS recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste 12 maanden contributie, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onder handhaving van het recht van KMS een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Aansprakelijkheid
De International Krav Maga Federation-Netherlands (IKMF-NL) en de IKMF-NL-instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De student ontvangt het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico en de kosten van enig ongeval of letsel geheel wordt door hem/haar gedragen.

De student is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student de International Krav Maga Federation-Netherlands en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde in deze.

Krav Maga Saenstreek® is gerechtigd deze reglementen zonder voorafgaande mededeling aan de studenten te wijzigen. Leden krijgen via de website, nieuwsbrief of op de leslocatie bericht van eventuele wijzigingen.

Algemene voorwaarden Web winkel

 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Krav Maga Saenstreek De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Krav Maga Saenstreek Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Krav Maga Saenstreek behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Krav Maga Saenstreek erkend.  

1.4 Krav Maga Saenstreek garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 1. LEVERING

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt of zolang de dienst beschikbaar is. 

2.2 Levering vindt plaats op locatie 

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Krav Maga Saenstreek bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. In het geval van de aankoop van een dienst met een gefixeerde startdatum is dit niet van toepassing en is deze termijn niet van kracht. Indien het leveren van een product niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Krav Maga Saenstreek is vrij om gefixeerde data van evenementen en diensten te wijzigen zonder dat de betalingsverplichting hiermee vervalt. In het geval dat een consument niet in staat kan zijn deel te nemen aan de vooraf besproken dient, zal deze de dienst op een later moment alsnog afgenomen kunnen worden. Er is sprake van restitutie van betaling. 

2.4 Aan de leveringsplicht van Krav Maga Saenstreek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Krav Maga Saenstreek geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 1. PRIJZEN

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW. 

 1. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Krav Maga Saenstreek heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Krav Maga Saenstreek De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Krav Maga Saenstreek er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals abonnementen, trainingen, cursussen of evenementen door Krav Maga Saenstreek aangeboden. 

4.3 Het herroeping recht geldt niet voor: 

Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
Goederen of diensten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen 

 1. GEGEVENSBEHEER

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Krav Maga Saenstreek, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Krav Maga Saenstreek Krav Maga Saenstreek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

5.2 Krav Maga Saenstreek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 Krav Maga Saenstreek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

 1. GARANTIE EN CONFORMITEIT

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de 01-01-2015 van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Krav Maga Saenstreek deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Krav Maga Saenstreek Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Krav Maga Saenstreek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

6.4 Indien klachten van de afnemer door Krav Maga Saenstreek gegrond worden bevonden, zal Krav Maga Saenstreek naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Krav Maga Saenstreek en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Krav Maga Saenstreek) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Krav Maga Saenstreek gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Krav Maga Saenstreek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

6.5 Krav Maga Saenstreek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Krav Maga Saenstreek in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Krav Maga Saenstreek en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

 1. AANBIEDINGEN

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Krav Maga Saenstreek zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Krav Maga Saenstreek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van Krav Maga Saenstreek gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

7.5 Krav Maga Saenstreek kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

 1. OVEREENKOMST

8.1 Een overeenkomst tussen Krav Maga Saenstreek en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Krav Maga Saenstreek op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 Krav Maga Saenstreek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

 1. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Krav Maga Saenstreek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 1. OVERMACHT

10.1 Krav Maga Saenstreek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail-verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Krav Maga Saenstreek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 Krav Maga Saenstreek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Krav Maga Saenstreek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien Krav Maga Saenstreek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Krav Maga Saenstreek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Eigendom van alle door Krav Maga Saenstreek aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Krav Maga Saenstreek zolang de afnemer de vorderingen van [KRAV MAGA SAENSTREEK] uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Krav Maga Saenstreek wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

12.2 De door Krav Maga Saenstreek geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Krav Maga Saenstreek of een door Krav Maga Saenstreek aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Krav Maga Saenstreek haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

12.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Krav Maga Saenstreek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Krav Maga Saenstreek 

 1. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Krav Maga Saenstreek en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Krav Maga Saenstreek kennis, tenzij Krav Maga Saenstreek er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.