De algemene voorwaarden
Reglement

 

Etiquette Krav Maga Saenstreek

 1. Van studenten van KMS wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 2. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de huisarts of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen. Wondjes verbinden we en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
 3. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 4. Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijv. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van de studenten van KMS wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 5. Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 6. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld, oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid et cetera. Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid (men kan bijvoorbeeld na een klap, op het toilet ineen zakken). Vroegtijdig de training verlaten is alleen toegestaan na overleg met de lesgevende instructeur.
 7. Op de leslocatie(s) of tijdens trainingsactiviteiten van KMS is het gebruik en of onder invloed zijn van alle alcohol, (soft-) drugs en verdovende middelen verboden. Bij herhaling van het gebruik hiervan kan eenzijdig het lidmaatschap door KMS worden beëindigd.
 8. Volgende groepen wachten in de gang / kleedkamer of zitten zonder de training te verstoren/te praten op de banken tot zij aan de beurt zijn.
 9. Draag het voorgeschreven tenue (zie 2.kleding en materialen) op de juiste wijze: T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.
 10.  Het is verboden te eten in de zaal, tenzij door de instructeur anders bepaald (bv. voor diabetici).
 11.  Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 12.  Indien nodig worden de lesbenodigdheden gezamenlijk gepakt en aan het einde van de training gezamenlijk opgeruimd.
 13.  Er bevinden zich geen andere personen in de zaal dan de instructeurs, de  studenten en zij die volgens afspraak een (proef)les volgen.
 14.  Bij het bezoeken van een ouder-kindles is deelname verplicht.
 15.  Bezoekers bij een subleveltest of test nemen plaats op de bank en zijn stil. Hierbij is het toegestaan foto’s van eigen kind(eren) te maken.
 16.  Plaatsen van foto’s/filmpjes op social media is alleen toegestaan na toestemming van de instructeur en met vermelding van Krav Maga Saenstreek.
 17.  Ouders dienen tijdens de Kids- en Junior trainingen ten alle tijden bereikbaar te zijn.

 

            Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 1. Voor deelname aan de Krav Maga training geldt een minimum leeftijd van 6 jaar voor de Kids training, 11 jaar voor de Junior training en 16 jaar voor deelname aan de trainingen voor volwassenen.
 2. Studenten van Krav Maga Saenstreek (KMS) mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet zij kunnen hun pas tonen.
 3. KMS behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de leslocatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door KMS worden beëindigd.
 4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
 5. Het deelnemen van lessen bij KMS geschiedt geheel op eigen risico. KMS is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 6. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in het trainingcentrum achtergelaten kleding en voorwerpen of schade. KMS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft KMS van elke aansprakelijkheid.
 7. Iedere student van KMS moet verplicht een WA verzekering hebben. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten.
 8. Wanneer men bij aanvang wil trainen voor Krav Maga levels en examens, is men verplicht lid te worden van de IKMF. Zonder dit lidmaatschap kan men geen verdere examens doen. Inschrijfformulieren van de IKMF zijn vanaf de KMS website te downloaden. Vanaf het P1 level moet elk lid een IKMF paspoort aanschaffen waarin de leveltests en seminars worden afgetekend.
 9. Het is de student uitdrukkelijk verboden (specifieke Krav Maga) technieken te doceren, de producten, waaronder mede begrepen modellen, technieken, drills, games, instrumenten, cursusmaterialen en software en andere geestesproducten in de ruimste zin des woord geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren c.q. aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van KMS (auteur of licentiehouder).
 10.  KMS maakt foto’s tijdens de trainingen. Als student van KMS geeft u toestemming dat KMS dit beeldmateriaal kan gebruiken voor promotiedoeleinden.
 1. Kleding & Materialen
 1. Alle benodigde materialen kunnen bij KMS worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen initiatief zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 2. KMS levert alle benodigde middelen via de onlineshop. Artikelen worden na overboeking op rekening van KMS op de leslocatie afgeleverd.
 3. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: de 1e maand: een trainingsbroek met T- shirt, en zaalschoenen. Na de 1e maand: KMS shirt en een zwarte Krav Maga broek met zwart-witte patch met Krav Maga logo van de IKMF (International Krav Maga Federation). Vanaf P1 level, een level patch op de linker broekspijp. De plaats van de levelpatch en IKMF logo op de broek: het zwart witte IKMF logo op de linkerbroekspijp ongeveer 30 cm boven de knie, de levelpatch daar weer zo’n twee centimeter onder.
 4. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque),gebitsbescherming en binnenschoenen. Vanaf de hogere levels (P2 en hoger, na ongeveer ½ jaar) free fight handschoenen, scheenbeschermers. Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft bij de KMS online webshop.
 5. Wapens en stoot /trapkussens worden door KMS verzorgd.
 6. Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de student(en) aan het sportcentrum, het meubilair, elkaars kleding etc. is toegebracht, wordt op kosten van de student(en) (of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers) hersteld.
 1. Betaling en opzegging
 1. Betaling lidmaatschap dient via automatische maandelijkse incasso te geschieden. De kosten voor Trojan Workout starten bij €21 per maand. De kosten voor Krav Maga trainingen voor volwassenen zijn : €32,50,- of €44,95 euro en €57,50 per maand De kosten voor Kids en Juniors:resp. €25,50,- en €27,50 euro per maand. Leden dienen uiterlijk binnen een week na inschrijving de incassomachtiging compleet ingevuld te retourneren. Er wordt  bij de eerste inschrijving per persoon geen inschrijfgeld gevraagd.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij schriftelijk meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Beëindiging is drie maanden na inschrijfdatum per kalendermaand mogelijk.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via het opzegformulier. Hier te downloaden. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de student dit 1 maand van te voren te doen en voor de eerste van de maand. Telefonisch,via facebook of via de mail opzeggen is niet mogelijk. Formulieren zijn op de website te downloaden. Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 4.  KMS heeft een opzegtermijn van 1 (één) maand. Ook tijdens de opzegtermijn moet de betaling worden voldaan
 5. Bij opnieuw inschrijven na opzegging kan KMS administratiekosten berekenen.
 6. Bij niet (tijdig) betalen of kunnen voldoen van de lesgelden volgt een factuur incl. verhoging (€10,-) met administratiekosten. Bij uitblijven van de betaling volgt een aanmaning en tot slot wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.
 7. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen wanneer langdurige afwezigheid van te voren duidelijk is kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij KMS te worden ingediend.
 8. Het lesgeld voor volwassenen bedraagt €44,95 per maand. Men krijgt hiervoor de gelegenheid om 2x per week de reguliere lessen te volgen op alle locaties. De kosten voor 1x per week les zijn €32,50- euro. En onbeperkt op level Krav  Maga en Trojan Workout €57,50- euro
 9. Tijdens schoolvakanties komen de kids- en juniortrainingen te vervallen. Dit is al in het maandbedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling. We hebben ervoor gekozen schoolvakanties te sluiten ipv het maandbedrag voor de Kids en Juniors te moeten verhogen.
 10. U heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap geld ongeacht welke reden.
 11. Bij achterstallige betaling van het lesgeld kan de toegang tot het bijwonen van de cursus worden ontzegd, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.
 1. Vakanties
 1. KMS is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Vakantierooster is te bekijken in de nieuwsbrief.
 2. De leslocatie van KMS is tijdens feestdagen gesloten. Als KMS niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie.
 3. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus, ziekte of vakantie zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden. Om inzicht te krijgen in diverse krijgskunsten kunnen deze open lessen gegeven worden door instructeurs van andere disciplines. Indien geen vervanger beschikbaar is, kan men vrij trainen of aansluitend inhalen op de andere locatie.
 4. Tijdens vakantie perioden dat KMS gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maandbedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
 5. Tijdens schoolvakanties komen de kids- en juniortrainingen te vervallen.
 1. Examens
 1. Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF of van KMS www.kravmaga-ikmf.nl en www.kravmagasaenstreek.nl. Examens P2, P4 en G-levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een onafhankelijk instructeur(GIT) uit Israël i.s.m. diverse andere instructeurs. De level examens P1, P3 en P5 worden op locatie in de Zaanstreek afgenomen door instructeur Jim Muler.
 2. Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, kunnen deelnemen aan een leveltest.
 3. Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd voordat je een leveltest kan doen.
 4. Leveltesting gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er “klaar” voor bent.
 1. Concurrentie/Relatiebeding
 1. Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KMS verboden om binnen een straal van 25 kilometer met als middelpunt de leslocatie(s) van KMS, tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap direct of indirect, voor zichzelf of voor anderen, tegen vergoeding of om niet, in enige vorm werkzaam te zijn in of voor, of betrokken te zijn (financieel) belang te hebben bij enige onderneming met activiteiten die (soort)gelijk, aanverwant of concurrent zijn met die van de KMS.
 2. Het is de student zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KMS verboden tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap, direct of indirect, leden en opdrachtgevers van KMS contacten te onderhouden of contacten te leggen, en/of voormelde opdrachtgevers / leden te benaderen of over te nemen.
 3. Daarnaast is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap verboden leden van KMS en/of personen die op enig moment in een periode van één jaar direct voorafgaande aan het einde van het lidmaatschap in dienst waren van KMS te benaderen en/of over te nemen van KMS en is het de student zowel tijdens als na het einde van het lidmaatschap eveneens verboden vermelde leden/personen aan te zetten om in dienst te treden / lid te worden bij derden of bij de student zelf, een door de student op te richten onderneming daaronder begrepen.
 4. Door het overtreden van reglement artikel 1.11 en artikel 6.1 / 6.2 / 6.3 tijdens en gedurende één jaar na het einde van het lidmaatschap heeft KMS recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste 12 maanden contributie, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onder handhaving van het recht van KMS een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Aansprakelijkheid
De International Krav Maga Federation-Netherlands (IKMF-NL) en de IKMF-NL-instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De student ontvangt het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico en de kosten van enig ongeval of letsel geheel wordt door hem/haar gedragen.

De student is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student de International Krav Maga Federation-Netherlands en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde in deze.

Krav Maga Saenstreek® is gerechtigd deze reglementen zonder voorafgaande mededeling aan de studenten te wijzigen. Leden krijgen via de website, nieuwsbrief of op de leslocatie bericht van eventuele wijzigingen.